Đảng - Đoàn thể

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Công điện của Thường trực Ban Bí thư ngày 27/4/2021 về tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 29.4.2021, Đảng ủy Khối đã có Công văn số 246-CV/ĐUK về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, yêu cầu các đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm một số nhiệm vu trọng tâm sau:
Ngày 29/04/2021   |Xem tiếp